Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

1: Anvendelsesområde

1.1 Alle leverancer fra SuperAsfalt A/S (“Sælger”) sker i henhold til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle handelsbetingelser finder således ikke anvendelse.

2: Tilbud, ordrebekræftelse mv.

2.1 Tilbud afgives med acceptfrist på 30 dage. Tilbud på asfalt og dokumentation må ikke af Køber overdrages til tredjemand og kan kun accepteres af tilbudsmodtager. Købers ordre og accept mv. er først bindende for Sælger efter Sælgers afgivelse af skriftlig ordrebekræftelse.

3: Priser

3.1 Prisberegning sker på basis af Sælgers prisliste gældende på tidspunktet for Sælgers afgivelse af ordrebekræftelse. Alle priser er angivet ekskl. moms, fragt mv., i danske kroner (DKK) og med forbehold for dokumenterede, væsentlige ændringer i forhold, som vedrører den aftalte asfaltleverance, og som Sælger ikke har rådighed over, f.eks. valutakurser, uforudsete eller pålagte skatter og afgifter.

3.2 Sælger forbeholder sig ret til at pålægge administrative gebyrer i forbindelse med ordrer under et vist beløb eller volumen, ligesom Sælger er berettiget til at opkræve administrationsgebyr ved Købers udeblivelse, forgæves kørsel, uberettiget reklamation og andre lignende forhold.

4: Returbetingelser

4.1 Indgåede aftaler kan ikke annulleres og ikke-mangelfulde varer ikke returneres. Såfremt Køber ikke afhenter leverancen på det aftalte leveringstidspunkt, er Sælger berettiget til at fakturere Køber for det fulde ordrebeløb.

5: Kvalitet og mængde

5.1 Sælger leverer miljøvenligt asfalt, medmindre andre produkter er aftalt.

5.2 For alle leverancer forbeholder Sælger sig en margin på +/-10% af det specificerede kvantum, uden at dette betragtes som en mangel. Køber betaler afhængig af endeligt kvantum.

5.3 Ved leverancer med ønske om en højere temperatur, end Sælgers standardprocedure, faktureres Køber for den ekstra opvarmning af asfaltproduktet.

6: Produktinformation og produktændringer

6.1 Sælger er ikke ansvarlig for, om asfaltproduktet egner sig til det af Køber påtænkte anvendelsesformål, herunder om Køber har komprimeret asfalten korrekt ved udlægningen.

6.2 Oplysninger i Købers projektbeskrivelser, tegninger, tekniske data og lign. er ikke bindende for Sælger, medmindre dette er skriftligt aftalt.

6.3 Forespørgsler om produkternes anvendelse, egenskaber mv. besvares vejledende, uforbindende og i generel form. Besvarelserne skal opfattes som generel vejledning om asfaltudlægning og ikke konkret rådgivning om asfaltens egnethed til Købers påtænkte anvendelsesformål.

6.4 Sælger påtager sig i intet tilfælde projektansvar. Aftaler om, at Sælger skal bistå i forbindelse med rådgivning, test, support, projektarbejde, asfaltudlægning, opstartshjælp mv. er alene en aftale om, at Sælgers medarbejdere yder en fagligt god indsats, og arbejdet faktureres efter Sælgers medarbejderes tidsforbrug, uanset om Købers tilsigtede resultat, effekt eller virkning har kunnet opnås.

6.5 Sælger påtager sig i intet tilfælde ansvar for undergrunden. Det er i enhver henseende og i ethvert forhold Købers ansvar at sikre, at underlaget er egnet til udlægning.

7: Særskilt aftale om udlægning

7.1 Sælger påtager sig kun ansvar for asfaltudlægning, herunder om asfalten er komprimeret korrekt, hvis der mellem Sælger og Køber er indgået skriftlig aftale om, at Sælger forestår udlægningsentreprisen.

7.2 Uanset, at der mellem Sælger og Køber er indgået særskilt aftale om udlægningsentreprise, påtager Sælger sig intet ansvar for undergrunden. Det er således i enhver henseende Købers ansvar at sikre, at undergrunden er egnet til udlægning.

8: Levering og leveringstid

8.1 Levering sker altid EXW (Ex Works) fra Sælgers asfaltfabrik på Prøvestenen i København, medmindre anden leveringsklausul er aftalt. Leveringsbetingelser fortolkes efter gældende Inco terms.

8.2 Varen er endeligt leveret ved overgivelse af asfalten til vognmanden. Køber bærer ansvaret for forsinkelse, skader mv og forsikring fra og med det tidspunkt hvor asfalten er overgivet til vognmand.

8.3 Rettidig levering forudsætter, at Sælger har modtaget alle relevante oplysninger i rimelig tid i forvejen.

8.4 Hvis Sælger ikke leverer inden for en aftalt leveringsdato, er Køber berettiget til at hæve handlen eller skriftligt fastsætte en rimelig frist for rettidig levering. Hvis køber ønsker at hæve handlen, skal dette ske straks. Har Køber fastsat en ny rettidig leveringsfrist kan køber ikke efterfølgende hæve handlen eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag som følge af forsinkelse, medmindre Sælger ikke leverer inden den nye frist og forsinkelsen ikke skyldes købers forhold.

8.5 Hvis Køber berettiget ophæver aftalen, har Køber ret til at kræve erstatning for meromkostninger til dækningskøb. Erstatningen kan ikke overstige 15% af købesummen for den forsinkede del af asfaltleverancen. Køber kan ikke herudover rette krav mod sælger.

 

 

 

 

9: Undersøgelses pligt og reklamation

9.1 Sælger er forpligtet til at foretage de nødvendige laboratorieundersøgelser, for at sikre en stabil og god asfaltkvalitet.

9.2 Når asfalt modtages, skal køber straks foretage en passende grundig undersøgelse af asfalt, herunder undersøge stenstørrelse og asfaltmængde, asfalttemperatur mm. Hvis asfaltleverancen er utilstrækkelig eller mangelfuld, skal Køber straks reklamere til Sælger.

9.3 Hvis Køber senere bliver bekendt med mangler, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres ved asfaltleveringen, skal Køber straks efter konstateringen af forholdet reklamere til Sælger.

9.4 Hvis Køber ikke reklamerer som foreskrevet ovenfor og under alle omstændigheder, hvis der ikke er reklameret inden 6 måneder efter levering, mister Køber retten til at fremsætte krav mod Sælger i anledning af det pågældende mangelfulde forhold.

10: Ansvar for mangler

10.1 Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, skal Sælger foretage udbedring af manglen ved om levering eller afhjælpning efter Sælgers eget valg. Udbedring skal arrangeres uden ugrundet ophold og skal gennemføres inden rimelig tid. Udbedring sker i samarbejde mellem Sælger og Køber. Køber kan ikke gøre andre mangels beføjelser gældende som følge af mangler.

10.2 Køber skal bære de meromkostninger, som Sælger påføres ved udbedring af mangler som følge af, at asfaltprodukterne befinder sig på et andet sted end leveringsstedet.

10.3 Hvis Købers reklamation viser sig at være uberettiget, og Sælger har foretaget en ny asfaltproduktion i forbindelse med udbedring, har Sælger ret til at fakturere det medgåede arbejde, leverancer og andre udlæg til Køber.

10.4 Hvis Sælger ikke udbedrer manglen i overensstemmelse med pkt. 10.1 er Køber berettiget til at hæve handlen. Hvis Køber ophæver handlen, er Sælger forpligtet til at forestå og afholde omkostninger til ophugning og fjernelse af den mangelfulde asfalt.  Køber har herudover ret til at kræve erstatning for meromkostninger til dækningskøb. Erstatningen kan dog ikke overstige 15% af købesummen for den mangelfulde del af asfaltleverancen. Køber kan ikke herudover rette krav mod sælger.

11: Ansvarsfrihed

11.1 Sælger kan uden forudgående varsel og uden ansvar ændre eller indstille asfaltproduktionen og specifikationer, hvis dette skyldes uforudsete eller udefrakommende hændelser, f.eks. strømsvigt eller maskinnedbrud, som Sælger ikke kunne have forudset.

11.2 Følgende omstændigheder medfører i øvrigt ansvarsfrihed, hvis de forhindrer Sælgers opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for Sælger: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom vejrlig, brand, krig, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, trafikale problemer, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, ekstraordinære indgreb fra EU-myndighedernes side og mangler ved eller forsinkelser af asfaltleverancer fra underleverandører pga. de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.3 Indtræder force majeure hos Køber, skal Køber dække Sælgers omkostninger til at sikre og beskytte asfaltproduktionen, indtil senere leverance er muligt, mens force majeure foreligger.

11.4 Hvis aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. pga. force majeure, er parterne berettiget til erstatningsfrit at annullere den ikke opfyldte del af asfaltleverancen.

13: Ansvar for tings- og personskade forvoldt af varmblandet asfalt (produktansvar)

12.1 Sælger er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang sådant ansvar følger af ufravigelige regler. Sælger er ikke ansvarlig for skade på ting, medmindre den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Sælger er ikke ansvarlig for skade på selve det defekte produkt eller andre større produkter/maskiner, som det måtte være inkorporeret i.

12.2 Sælgers ansvar er desuden begrænset som fastsat i pkt. 13 nedenfor.

12.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber skal holde Sælger skadesløs, hvis Sælger pålægges ansvar for tab, som Sælger jf. pkt. 12.1 og 12.2 ikke er ansvarlig for over for Køber.

13: Ansvarsbegrænsning

13.1 Sælger kan ingensinde gøres ansvarlig for andet end direkte, dokumenterede tab. Sælger hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader og lign., herunder f.eks. Købers driftstab eller mistet fortjeneste. Ansvarsbegrænsningen finder ikke anvendelse, hvis Sælger har udvist svigagtige forhold eller grov uagtsomhed. Der henvises til øvrige ansvarsbegrænsninger i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der har forrang for dette pkt. 13.

14: Betaling 

14.1 Købesummen forfalder til betaling netto kontant + 8 dage. Modregning kan ikke finde sted. Reklamationer berettiger ikke Køber til at tilbageholde betaling for asfaltleverancer.

14.2 Hvis Køber ikke betaler rettidigt, på løber morarente i henhold til rentelovens bestemmelser. Desuden er sælger berettiget til at opkræve rykkergebyr på kr. 100.

14.3 Sælger kan efter eget skøn til enhver tid forlange, at Køber betaler kontant forud eller stiller sikkerhed.

15: Værneting

15.1 Enhver tvist mellem parterne i anledning af aftalen og forhold, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret uden hensyn til lovvalgsregler deri. Den internationale købelov, lov nr. 733 af 7. december 1988, og De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse. Tvister skal afgøres eksklusivt ved de danske domstole ved retten i København, hvor Sælger har sit forretningssted.